Voorwaarden

Identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de website.

Dit gedeelte bevat informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website die bekend moeten zijn bij de gebruiker.
Algemene informatie over http://www.stayforlong.com, voor de doeleinden voorzien in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Eigenaar: Stayforlong, S.L.
N.I.F .: B-66460536
Geregistreerd kantoor: Calle Tuset 32, 2º (08006) Barcelona
E-mail: legal@stayforlong.com
Telefoonnummer: (+34) 93000 33 48

Registratiegegevens: Barcelona Mercantile Registry: Volume 45917, Folio 12, pagina B-462443

Voorwaarden

De huidige gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden beheren het gebruik en de toegang tot de website van Stayforlong.com, eigendom van Stayforlong, SL, SL (hierna: Stayforlong) voor geregistreerde of niet-geregistreerde gebruikers (hierna: Gebruiker of Gebruikers) op het Stayforlong-platform ( hierna, het Platform), evenals de contractsvoorwaarden van aankoop tussen STARYFORLONG en de Gebruiker tijdens het contracteren van diensten aangeboden door Stayforlong via het Platform.

Toegang tot Platform betekent erkenning en acceptatie van deze Voorwaarden:

Toegang en registratie

Om een gebruiker van het platform te kunnen zijn, is het essentieel dat u aan de volgende eisen voldoet:

 • Vul de verplichte velden nauwkeurig in op het registratieformulier, waar om uw persoonlijke gegevens word gevraagd.
 • Om 18 jaar en ouder te zijn

De Gebruiker garandeert dat alle gegevens met betrekking tot hun identiteit en legitimiteit die zijn verstrekt aan Stayforlong in de registratieformulieren op het Platform waar, nauwkeurig en volledig zijn. De gebruiker zal daarbij ook zijn gegevens bewerken indien deze wijzigen. In het geval dat de Gebruiker valse, onnauwkeurige of onvolledige informatie verstrekt, of als Stayforlong van mening is dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de waarachtigheid, nauwkeurigheid en volledigheid daarvan; kan StayForLong de toegang tot de huidige of toekomstige gebruik van het Platform, of tot de inhoud en / of diensten ervan weigeren, en reserveringen en / of diensten annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze huidige gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden beheren het gebruik en de toegang tot de website van Stayforlong.com, eigendom van Stayforlong, SL, SL (hierna: Stayforlong) voor geregistreerde of niet-geregistreerde gebruikers (hierna: Gebruiker of Gebruikers) op het Stayforlong-platform ( hierna, het Platform), evenals de contractsvoorwaarden van aankoop tussen STARYFORLONG en de Gebruiker tijdens het contracteren van diensten aangeboden door Stayforlong via het Platform.

In het geval dat de gebruiker niet op het platform is geregistreerd (reservering zonder registratie), worden ze nog steeds als een gebruiker beschouwd, met dezelfde rechten en plichten als beschreven in de gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden.

Stayforlong kan de identiteit van Gebruikers niet garanderen. Daarom zijn ze niet aansprakelijk voor de identiteit van de gebruiker die is geregistreerd door niet-geregistreerde derden. De gebruiker is verplicht Stayforlong onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van diefstal, openbaarmaking of verlies van zijn gebruikersnaam of wachtwoord, door dit te melden aan legal@stayforlong.com

Profiel

Once registration is complete, all Users can access their profile and complete it and/or edit it as they see fit. You can edit data such as the email used Beëindiging van gebruiker the initial registration and password. Likewise, you can also complete information such as your name and surname, and set an image that represents your Avatar.

Beëindiging van gebruiker

De gebruiker kan zich afmelden voor het platform door een e-mail te sturen naar: legal@stayforlong.com. Je kunt je ook afmelden via de Instellingen in je profiel, waar de optie “Account verwijderen” wordt vermeld.

Verlichtingen van de gebruiker

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheren van de services en apparatuur die nodig is om op internet te zoeken en toegang te krijgen tot het Platform. In het geval van een incident of het moeilijk toegang verkrijgem tot het Platform, kan de Gebruiker Stayforlong op de hoogte stellen via het email adres: legal@stayforlong.com, Stayforlong zal het incident analyseren en de Gebruiker informeren hoe het probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de toegang tot en correct gebruik van zijn profiel, samen met alle andere inhoud op het Platform, onderworpen aan de huidige wetgeving, zowel nationaal als internationaal, evenals de principes van goed vertrouwen, ethiek, goede praktijken en openbare veiligheid. Meer specifiek, een toezegging om deze algemene gebruiksvoorwaarden nauwgezet na te leven.

De Gebruikers onthouden zich ervan het gebruik van hun profiel en andere Platform-inhoud voor illegale doeleinden of acties die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enige wijze het Platform, de inhoud en diensten ervan kunnen beschadigen, uitschakelen, beïnvloeden of verslechteren. Ook is het verboden om het normale gebruik of plezier van het Platform voor andere Gebruikers te verhinderen.

Stayforlong kan niet als redactioneel verantwoordelijk worden beschouwd en verklaart uitdrukkelijk dat het zich niet identificeert met een van de meningen van de gebruikers van het platform. Alle consequenties die voortvloeien uit genoemde acties zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de partij die de verklaringen afgeeft.

Degenen die dergelijke verplichtingen niet nakomen, zijn aansprakelijk voor eventueel geleden verlies of schade. Stayforlong is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, schade of vooroordelen die kunnen voortvloeien uit dergelijke toegang of onwettig gebruik door derden.

In het algemeen, inclusief maar niet beperkt tot, stemt de Gebruiker ermee in om:

 • Het platform niet te gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden;
 • Om geen inhoud te hosten, op te slaan, openbaar te maken, te publiceren, te verspreiden of te delen die onwettige inmenging of inbreuk met zich meebrengt in enige vorm van de fundamentele rechten van derden op hun status, imago en persoonlijke en familieprivacy, vooral als minderjarigen;
 • Geen commentaar of informatie die illegaal, racistisch, xenofoob, obsceen, pornografisch, beledigend, bedrieglijk, bedrieglijk, frauduleus of op enige manier in strijd is met een deel van het Platform, of op hun profiel, of dat van een andere Gebruiker, te publiceren. ethische normen of openbare veiligheid;
 • Het Platform niet geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen, waarbij de functies of diensten daarvan worden ontgaan, gedeactiveerd of gemanipuleerd;
 • Om geen inbreuk te maken op de industriële en intellectuele eigendomsrechten of de normen die de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter regelen;
 • Om het Platform niet te gebruiken om iemands imago te beledigen, belasteren, intimideren, schenden of die van andere Gebruikers lastig te vallen;
 • Om geen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van anderen Gebruikers;
 • Om geen computervirussen, defecte bestanden of enig ander computerprogramma te introduceren dat schade of wijzigingen in de inhoud of systemen van Stayforlong of derden kan veroorzaken;
 • Om geen massa- en / of spam-e-mails naar meerdere personen te verzenden, noch e-mailadressen van derden te verzenden zonder hun voorafgaande toestemming;
 • Om geen acties uit te voeren die reclame maken voor goederen of diensten zonder voorafgaande toestemming van Stayforlong.
 • Om geen valse reserveringen te maken met valse of foutieve informatie, met creditcards die zijn gestolen of illegaal zijn verkregen, of voor een ander doel dan het verblijf in het hotel.

Elke Gebruiker kan een andere Gebruiker melden die naar zijn mening niet voldoet aan deze Voorwaarden. Evenzo kunnen alle Gebruikers Stayforlong op de hoogte stellen van misbruik of overtreding van deze voorwaarden, met behulp van de e-mail legal@stayforlong.com Stayforlong zal dit rapport zo snel mogelijk verifiëren en alle maatregelen nemen die geschikt worden geacht, met behoud van het recht om zich terug te trekken en / of op te schorten elke Gebruiker van het Platform voor het overtreden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Evenzo behoudt Stayforlong zich het recht voor om berichten met illegale of aanstootgevende inhoud in te trekken en / of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of latere kennisgeving.

Stayforlong zijn verantwoordelijkheden

De beschrijvingen van de door het Platform aangeboden hotels en diensten zijn gebaseerd op de informatie en documentatie van de Stayforlong-providers, dus Stayforlong is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden in deze beschrijvingen.

Stayforlong beheert of neemt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke overboekingen of overboekingen van het hotel (zie de annuleringen van de service in het hotelgedeelte).

Stayforlong beheert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die door de gebruiker via het Platform is uitgegeven, en is alleen verantwoordelijk voor de wettelijke aanpassing van die inhoud.

Stayforlong is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor serviceonderbrekingen, verbindingsfouten, gebrek aan beschikbaarheid of tekortkomingen in de toegang tot internet, of onderbrekingen van het internetnetwerk of enige andere reden buiten haar controle.

Stayforlong is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten of schade die mogelijk wordt veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), bestanden of documenten die erin zijn opgeslagen, als gevolg van:

 • De aanwezigheid van een virus in het computersysteem of de mobiele terminal van de gebruiker, die wordt gebruikt om verbinding te maken met de services en inhoud van het platform;
 • De storing van de browser;
 • Het gebruik van niet-bijgewerkte versies van hetzelfde.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Stayforlong is niet verplicht om te controleren en heeft geen controle over hoe Gebruikers het Platform gebruiken. Daarom garandeert het niet dat Gebruikers het Platform gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van genoemde Voorwaarden, noch het op een zorgvuldige en / of voorzichtige manier gebruiken. Stayforlong is niet verplicht om de identiteit van de gebruikers te verifiëren en verifieert de identiteit van de gebruikers, noch de juistheid, geldigheid, volledigheid en / of authenticiteit van de verstrekte gegevens.

Stayforlong sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van het onwettige gebruik van de Platform door de gebruikers of die het gevolg kan zijn van het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, geldigheid, volledigheid en / of authenticiteit van de informatie die gebruikers aan andere gebruikers over zichzelf verstrekken . In het bijzonder, hoewel niet exclusief, ook elke vorm van schade die te wijten kan zijn aan het zich voordoen als een identiteit van een derde door een Gebruiker in elke vorm van communicatie die via het Platform wordt gemaakt.

Onverminderd het voorgaande behoudt Stayforlong zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken tot bepaalde Gebruikers, geheel of gedeeltelijk, evenals om bepaalde soorten inhoud te annuleren, op te schorten, te blokkeren of te verwijderen, door het gebruik van daarvoor geschikte technologische hulpmiddelen doel, als ze effectief wisten dat de opgeslagen activiteit of informatie illegaal is, of dat het de goederen of rechten van een derde beschadigt. In deze zin kan Stayforlong de vereiste filters instellen om te voorkomen dat illegale of schadelijke inhoud via deze service in het netwerk wordt verspreid.

Stayforlong is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van het zich voordoen als de identiteit van een derde door de gebruiker.

Contractproces

De Gebruiker heeft toegang tot de diensten die Stayforlong op het Platform aanbiedt, door zijn gegevens in het overeenkomstige formulier op de contractserver van het Platform in te voeren. Vervolgens moet de gebruiker alle stappen van de contractprocedure volgen die door het platform is ingesteld.

Evenzo zal de contractprocedure op het Platform de gebruiker via e-mail op de hoogte brengen van alle relevante kenmerken van de gecontracteerde service (hotelnaam, exacte dagen van het verblijf, prijsopgave …). Als de Gebruiker niet binnen vierentwintig uur na het voltooien van de aankoop een bevestigingsmail ontvangt, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de goedkeuring van de transactie met Stayforlong te bevestigen.

Prijs en geldigheid van de aanbieding

De prijzen van de services die op het platform worden vermeld, zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) in de op dat moment opgegeven valuta.

De toepasselijke prijzen zijn die welke automatisch worden gepubliceerd tijdens het contractproces in de laatste fase van hetzelfde. In elk geval gaat de Gebruiker ervan uit dat de economische waarde van de dienst in realtime kan variëren en deze altijd aan de Gebruiker zal worden meegedeeld voordat het contractproces is voltooid. In het geval dat de definitieve prijs niet kan worden bevestigd in de laatste stap van het boekingsproces, zal Stayforlong de boeking met de uiteindelijke prijs niet langer 72 uur bevestigen of niet.

Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij de boeking heeft uitgevoerd met de juiste woning en zal indien nodig bewijs kunnen tonen.

Gelieve er rekening mee te houden dat het beleid van sommige hotels in bepaalde landen (bijv. Egypte, Tunesië, Marokko en Turkije)

het niet toe te staan om als lokale bevolking te boeken tegen speciale contracttarieven die buiten dat land worden verkocht.

Als een gast of een lid van het gezelschap van de gast in het bezit is van een paspoort dat is uitgegeven door een van deze landen,

laat het ons dan weten bij ontvangst van de voucher, aangezien wij niet kunnen garanderen dat de boeking wordt geaccepteerd.

Onze tarieven zijn niet geldig voor inwoners van de VAE. In het geval van overtredingen dient het bartarief door de gast rechtstreeks aan het hotel te worden betaald op het moment van inchecken.

Overmacht

We proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen en andere informatie op de website correct zijn. Het is echter mogelijk dat ondanks onze inspanningen er momenten zijn dat er duidelijke fouten optreden, zoals de prijs of een ander weergegeven detail dat onjuist is. Wij en elke serviceprovider behouden ons het recht voor om geadverteerde prijzen op elk gewenst moment voorafgaand aan bevestiging te wijzigen. Als de prijs hoger is dan de prijs die aan u is opgegeven, nemen we telefonisch of per e-mail contact met u op voor uw instructies voordat we uw boeking bevestigen. Als we uw boeking bevestigen en verwerken als een prijs of andere fout duidelijk is en redelijkerwijs door u als een fout zijn erkend, kunnen we het contract beëindigen en u geld terugbetalen dat u ons hebt betaald.

Stayforlong will not accept any responsibility nor will it be obliged to pay compensation of any kind, in the cases in which the execution or prompt execution of its contractual obligations is affected or prevented by causes of “Force Majeure” during the continuation of said events and by the time reasonably necessary after the end.

In het geval dat de gebruiker een terugboeking uitvoert vanwege overmacht, heeft Stayforlong het recht om onwettige terugboekingen te betwisten. Mocht stayforlong succesvol zijn in het betwisten van een terugboeking, dan heeft de Gebruiker geen recht meer op restitutie. De gebruiker krijgt een tegoed op zijn account voor de volledige kosten van zijn boeking en dit tegoed wordt binnen 8 maanden na de aanvraag gebruikt.

Servicekosten

Stayforlong geeft geen servicekosten weer in hun prijsstelling. Ze zijn niet opgenomen in de procesreservering en wij zijn niet verantwoordelijk. Stayforlong is niet verantwoordelijk voor de accommodatie die servicekosten hanteert en is niet verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

Klacht

Als u niet heeft gereisd, en een vraag of klacht heeft, gelieve contact op te nemen met onze vriendelijke klantenservice via de details op uw voucher.

Als u wel heeft gereisd en een klacht heeft na het beeïndigen van de reis, dan dient u binnen 21 kalenderdagen vanaf de uitcheckdatum de volledige details van uw klacht met ondersteunend bewijs aan te leveren.

Stayforlong en onze partners hebben het recht om een klacht te weigeren die is ontvangen na 21 kalenderdagen vanaf de uitcheckdatum, en tevens zijn wij beperkt tot klachten die onrechtvaardiging zijn ingediend.

Gemeentelijke en toeristenbelasting

Prijzen zijn exclusief lokale of toeristenbelasting. Ze moeten rechtstreeks aan het hotel worden betaald. Hoewel Stayforlong ernaar streeft de gebruiker op de hoogte te brengen van alle servicekosten die in rekening kunnen worden gebracht bij de reservering, is Stayforlong niet verantwoordelijk voor de accommodatie die servicekosten toepast en is niet verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

Alle betalingen aan Stayforlong omvatten het opstellen van een factuur namens de Gebruiker, volgens de informatie die tijdens het contractproces is verstrekt. Dit wordt alleen per e-mail naar de gebruiker verzonden als de gebruiker dit schriftelijk rechtstreeks aan Stayforlong via legal@stayforlong.com vraagt.

Mislukking in de aannemersdienst:

In het geval dat de boekingsreserveringsservice mislukt als gevolg van een verbindingsfout of het niet reageren door een van de Stayforlong-providers, zal Stayforlong niet direct een reservering genereren en wordt een reserveringsnummer gemarkeerd “In behandeling” weergegeven.

Stayforlong streeft ernaar alle beschikbare middelen aan te bieden om dezelfde prijs, voorwaarden en beschikbaarheid te bieden die tijdens het boekingsproces wordt weergegeven, of om een vergelijkbare accommodatie aan te bieden in termen van prijs en functies. Als het contracteren van dezelfde accommodatie met dezelfde voorwaarden, prijs en beschikbaarheid niet mogelijk is, is Stayforlong in geen geval verantwoordelijk voor het garanderen van de service of het vrijwaren van de gebruiker voor de genoemde storing in de service.

In het geval dat er een fout is opgetreden bij de betaling van de reservering of de service die is gecontracteerd met een bankpas of creditcard van de Gebruiker, Stayforlong, om deze fout op te lossen en niet om een andere commerciële reden, kunt u contact opnemen met de gebruiker in uw neem contact op met telefoon of e-mail om de betaling correct te verwerken.

Deze communicatie kan alleen om transactionele redenen plaatsvinden via een van de volgende communicatiemiddelen: telefoon, e-mail voor contact, mobiele communicatietoepassingen zoals WhatsApp, Telegram, enz. Stayforlong zal in deze communicatie meedelen dat het doel van de contactpersoon eenvoudigweg transactie- en aanverwant is op de mislukte betaling van de betreffende dienst.

Vormen van betaling en annuleringen

Betaling door de Gebruiker aan Stayforlong, geschiedt volgens de tarieven op het Platform en met behulp van een van de volgende betalingsformulieren, afhankelijk van de servicefuncties op elk moment:

 1. I. Niet-terugbetaalbare tarieven: De volledige prijs wordt vooraf betaald op het moment van contractering. Zodra de betaling is uitgevoerd, biedt deze modus geen mogelijkheid tot annulering of terugbetaling van enig bedrag.
 2. II. Gratis annuleringskosten: De volledige prijs van de service wordt betaald een paar dagen voor de reserveringsdatum van het hotel zoals aangegeven in de reserveringsvoorwaarden. De gebruiker kan de service gratis annuleren via het platform tijdens de gratis annuleringsperiode die wordt vermeld in de reserveringsvoorwaarden. De annulering brengt geen kosten met zich mee wanneer deze via het platform wordt uitgevoerd. Onmiddellijk of na de gratis annuleringsdatum verliest de gebruiker het volledige reserveringsbedrag
 3. III. Betalingstarieven in het hotel: Betaling dient rechtstreeks in het hotel te geschieden waarmee de dienst is afgesloten. Dit kan een aanbetaling zijn op het moment van boeken, of een betaling tijdens de in- en uitcheckdata.
 4. IV. SFL-tarieven: een deel van de prijs van de service wordt betaald op het moment van de reservering en de rest wordt betaald in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de specifieke reserveringsvoorwaarden. De gebruiker kan de service annuleren door alleen het deel van de prijs te verliezen dat al is betaald op het moment van boeking via het platform tijdens de annuleringsperiode die wordt vermeld in de reserveringsvoorwaarden. Na de annuleringsdatum die in de reserveringsvoorwaarden wordt vermeld, verliest de gebruiker in geval van annulering het volledige bedrag van de reservering.

In sommige gevallen heeft User de mogelijkheid om te kiezen tussen een of meer van de vorige modaliteiten, afhankelijk van de kenmerken van de service op elk moment.

In geval van een ‘No show’ behoudt het hotel zich het recht voor om het volledige bedrag van de reservering in rekening te brengen. Eventuele restituties zijn ter beoordeling van het hotel. Stayforlong kan niet aansprakelijk worden gesteld als de accommodatie een restitutie weigert met of zonder kennisgeving van een ‘No show’.

Het enige geaccepteerde betalingsformulier bij het afsluiten van een contract op het Platform, is met VISA, MasterCard, American Express creditcard of via overschrijving indien geaccepteerd door Stayforlong

In the case the user purchase a Non- refundable booking with a refund protect cover. Stayforlong is not liable for any refund. The User must contact the third party company to process a claim. Stayforlong will not be held responsible should your claim be denied

Verificatie van betalingsgegevens

Stayforlong behoudt zich het recht voor om de betalingsgegevens van de gebruiker te verifiëren door bij het afsluiten van de overeenkomst tussen € 1 en € 100 te betalen voor alle soorten reserveringen en tarieven, inclusief de betalingstarieven in het hotel of de daaropvolgende betaling. Deze kosten worden door Stayforlong geretourneerd in een periode tussen 1 en 15 dagen.

Chargebacks

In the case the user performs a chargeback, Stayforlong holds the right dispute any unlawful chargebacks. Should stayforlong be succesful in the dispute of a chargeback , the User will no longer have rights to a refund.

Annulering van de dienst door de klant

In geval van annulering van de service door de klant tijdens de gratis annuleringsperiode, zal Stayforlong de service gratis annuleren, op voorwaarde dat de annulering plaatsvindt vanaf het platform van de klant.

In geval van annulering van de service buiten de gratis annuleringsperiode, moet de gebruiker het totale bedrag van de reservering betalen, dat niet kan worden gerestitueerd.

Annulering van de dienst door het hotel

Als het hotel om welke reden dan ook de door Stayforlong gecontracteerde service niet aan de gebruiker kan bieden, is het hotel als enige verantwoordelijk voor het aanbieden van een vervangende service van gelijke of hogere kwaliteit aan de gebruiker. Als alternatief kan de Gebruiker kiezen voor een terugbetaling van de totale bedragen die zijn betaald met Stayforlong.

Stayforlong kan niet aansprakelijk worden gesteld als het hotel de boeking van de gebruiker annuleert om een van de volgende redenen, maar niet beperkt tot; Fraude, wangedrag van gasten, verborgen groepsboekingen, het niet vrijgeven van informatie die nodig is om uw boeking te verifiëren, zoals woonplaats, nationaliteit en/of vluchtinformatie.

Annulering van de dienst door Stayforlong

Stayforlong behoudt zich het recht voor om elke reservering te annuleren als de gebruiker de door Stayforlong gevraagde informatie niet verstrekt, als de gebruiker de communicatie van Stayforlong over deze gegevens niet beantwoordt, of als de gebruiker valse of onjuiste informatie heeft verstrekt. De gegevens die Stayforlong van de gebruiker kan claimen, zijn informatie over hun identiteit, nationaliteit, betaling of contactinformatie.

Stayforlong gebruikt verschillende middelen om fraude met creditcards te detecteren en behoudt zich het recht voor om een reservering die wordt verdacht van creditcardfraude te annuleren of niet te doen, eenzijdig en zonder de gebruiker op de hoogte te stellen. Stayforlong zal zijn best doen om contact op te nemen met de gebruiker in geval van vermoedelijke fraude, maar als communicatie niet mogelijk is, behoudt het zich het recht voor om de reservering te annuleren en de service niet aan te bieden

Stayforlong behoudt zich het recht voor om diensten aan storende klanten te weigeren. Stayforlong tolereert geen enkele vorm van misbruik

Valse of frauduleuze reserveringen:

Stayforlong behoudt zich het recht voor om elke reservering te annuleren als we frauduleuze activiteiten hebben gedetecteerd zonder voorafgaande kennisgeving. Als uw boeking of account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteit vertoont, kan Stayforlong alle reserveringen die zijn gekoppeld aan uw naam, e-mailadres of account annuleren en alle bijbehorende Stayforlong-accounts sluiten. Als u frauduleuze activiteiten hebt uitgevoerd, behoudt Stayforlong zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen

Vergoedingen

Alle retourzendingen die geldig zijn volgens de voorwaarden, worden altijd uitgevoerd via Stayforlong. In sommige gevallen kan de gebruiker de terugbetaling van het bedrag rechtstreeks op de gebruikte creditcard ontvangen.

Naamswijziging

De gebruiker die de service aanbrengt, kan een enkele gratis naamswijziging aanbrengen voor de services die deze functie toestaan. Dit moet ten minste acht (8) dagen vóór de geplande aankomstdag van het hotel worden uitgevoerd

In het geval dat het gecontracteerde hotel kosten in rekening brengt voor naamswijzigingen in reserveringen, moet de gebruiker die verantwoordelijk is voor de naamswijziging de betaling uitvoeren voordat Stayforlong de naamswijziging kan autoriseren.

Stayforlong is niet aansprakelijk als het hotel niet akkoord gaat met de naamswijziging

No-show beleid

In geval van no-show, behoudt het hotel zich het recht voor om het volledige bedrag van de reservering in rekening te brengen. Stayforlong kan niet aansprakelijk worden gesteld als het hotel weigert enige vorm van terugbetaling of compensatie aan te bieden. In het geval van annulering of gedeeltelijke annulering van een boeking, kunnen kosten in rekening worden gebracht door de betreffende externe providers – raadpleeg de regels en beperkingen die tijdens het boekingsproces zijn gemeld voor meer informatie

Voorwaarden voor bonuskortingen

Stayforlong biedt promoties via kortingsbonnen die kunnen worden gebruikt door Gebruikers die zijn geregistreerd op het Platform en door nieuwe Gebruikers die zijn geregistreerd op het Platform, door credits toe te voegen aan het Gebruikersaccount

De bonuskortingen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

i.- Er kan niet meer dan één kortingsbon tegelijkertijd worden gebruikt, ongeacht of het een Stayforlong-bonus of vouchers van promoties van derden betreft. De kortingsbonnen kunnen niet als cumulatief worden beschouwd.

ii.- De credits kunnen niet worden overgedragen tussen de accounts van Gebruikers die op het Platform zijn geregistreerd.

iii.-The User will have a maximum of eight (8) months to use the credits, provided that a specific voucher does not stipulate different conditions.

iv.- De credits zijn alleen van toepassing op de prijzen die zijn toegestaan door het Platform

v.- De credits worden automatisch door het Platform toegepast op de prijzen die promoties accepteren.

vi.-De vouchers zijn niet geldig wanneer ze worden uitgegeven door de affiliatiecampagnes van derden, zoals cashback-services.

Stayforlong behoudt zich in elk geval het recht voor om de geldigheid van een bonusbon op elk moment te wijzigen of te annuleren.

Herroepingsrecht

De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat, zodra de diensten die Stayforlong via het Platform aanbiedt, zijn gecontracteerd, de uitvoering van de dienst is begonnen. Deze diensten zijn in overeenstemming met artikel 103 a) van Koninklijk Wetgevingsbesluit 1/2007, 16 november, dat de herziene algemene wetgeving voor de rechten van consumenten en gebruikers goedkeurt, en de gebruiker verliest elke mogelijkheid om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. De Gebruiker moet echter rekening houden met de verschillende betaalmethoden om de opties voor het annuleren van de gecontracteerde services te achterhalen. (Zie het gedeelte Betalingsmethoden en annuleringen)

Update en wijziging van het platform

Stayforlong kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. Nieuwe voorwaarden worden automatisch van kracht op het moment van publicatie.

Evenzo behoudt Stayforlong zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving updates, wijzigingen of verwijdering van informatie op itsPlatform uit te voeren in de configuratie en presentatie van dezelfde en eventuele toegangsvoorwaarden, zonder verantwoordelijk te zijn voor deze genoemde wijzigingen.

De originele Spaanse versie van deze algemene voorwaarden is vertaald in andere talen. De vertaalde versie is hoffelijk en niet officieel. Daarom kunt u geen vertaalrechten extraheren. In geval van geschil over de inhoud of interpretatie van de algemene voorwaarden, evenals in geval van conflicten, tegenstrijdigheden of discrepanties tussen de Spaanse versie en de andere taalversies, prevaleert de Spaanse versie van deze voorwaarden en is deze beslissend, voor zover toegestaan bij wet. U kunt de Spaanse versie op onze website bekijken (door de taal te selecteren) of ons schriftelijk vragen om deze naar u te verzenden. U kunt ook de Engelse versie van de algemene voorwaarden raadplegen voor talen die niet worden verstrekt.

Intellectueel eigendom

Stayforlong is de eigenaar, of heeft in sommige gevallen een licentie van een derde partij voor de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de teksten, foto’s, grafische vormgeving, navigatiestructuur, formulering, uiterlijk en alle functies van de Platform. Als gevolg hiervan behoudt Stayforlong de exclusieve gebruiksrechten van deze in welke vorm dan ook. In het bijzonder reproductie-, distributie-, openbare communicatie- en transformatierechten, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De autorisatie van de Gebruiker voor toegang tot het Platform houdt geen ontslag, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Stayforlong in.

Het is niet toegestaan om de inhoud van het Stayforlong Platform te onderdrukken, te ontwijken of te manipuleren. Het is ook verboden om de inhoud van het Stayforlongplatform op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, hergebruiken, exploiteren, reproduceren, publiekelijk te communiceren, secundaire of volgende publicaties te maken, bestanden te uploaden, per post te verzenden, te verzenden, te gebruiken, te behandelen of te distribueren voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stayforlongor, in voorkomend geval, de rechthebbende waarmee het overeenkomt.

De Gebruiker die doorgaat met het delen van elk type inhoud via het Platform, verleentStayforlonga een niet-exclusieve, gratis en wereldwijde licentie die beperkt is tot reproductie en openbare communicatie van deze inhoud door het aanbieden van de diensten van het Platform terwijl de Gebruiker er deel van uitmaakt.

Data bescherming

Voor de toepassing van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, voor de bescherming van persoonsgegevens, worden de persoonsgegevens van gebruikers die zijn geregistreerd op het platform beschermd onder de organieke wet voor de bescherming van persoonsgegevens 15/1999 (LOPD) en andere gerelateerde voorschriften voor gegevensbescherming. In overeenstemming hiermee zullen de persoonlijke gegevens die op de Platform worden verwerkt, in een privébestand worden bewaard voor het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, om vragen te beantwoorden, onze diensten te beheren of informatie over onze diensten en promoties te verzenden, op voorwaarde dat de Gebruiker het gebruik heeft goedgekeurd.

De entiteit die verantwoordelijk is voor de bestanden is Stayforlong, SL met hoofdkantoor in Tuset 32 2º 08006 Barcelona. Op hetzelfde adres, of door een e-mail te sturen naar legal@stayforlong.com, kunnen Gebruikers de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet van de gegevens uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen met hun naam, achternaam, fotokopie van de DNI (ID-nummer) en het adres met de gevraagde actie om een bevestiging van de actie te ontvangen op basis van het verzoek

Stayforlong garandeert in elk geval de bescherming van de vertrouwelijkheid en de beveiliging van persoonlijke gegevens, nadat de wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen zijn genomen, die redelijkerwijs de bescherming van persoonlijke gegevens mogelijk maken en verlies, misbruik, wijziging, behandeling of ongeautoriseerde toegang voorkomen.

Scheidbaarheid

Als een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, worden deze als niet-vastgesteld beschouwd. Genoemde nietigheidsverklaring maakt de rest van het contract niet ongeldig, waardoor de geldigheid en doeltreffendheid tussen de partijen behouden blijven.

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk nietig of nietig wordt verklaard, heeft dit alleen invloed op die bepaling of het gedeelte ervan dat nietig of nietig wordt verklaard. Alle andere voorwaarden en bepalingen blijven van kracht, alleen de genoemde bepaling of een deel daarvan wordt beïnvloed

Diversen

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan de andere geschetste bepalingen. Als dit gebeurt, moet aan de ongeldige bepaling worden voldaan voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en voor zover mogelijk wordt een effect dat vergelijkbaar is met dat van de ongeldige of niet-bindende bepalingen aanvaard, afhankelijk van de inhoud en het doel van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn zowel geregeerd als uitgelegd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Als u handelt als consument en indien wettelijk verplicht
de consumentenbeschermingsregels in het land waar u woont, bepalingen bevatten die gunstiger voor u zijn, zullen deze dergelijke bepalingen van toepassing zijn ongeacht de keuze van de Spaanse wetgeving.

Disclaimer

Stayforlong biedt de bemiddelingsservice voor het reserveren van hotels en andere accommodaties. Daarom is het onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de service die in genoemde instellingen wordt aangeboden. Stayforlong fungeert als louter bemiddelaar voor het contracteren van de dienst en aanvaardt geen risico of aansprakelijkheid voor de aangeboden diensten. Stayforlong is in elk geval niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de service van de accommodatie, onjuiste informatie over hun eigen accommodatie, schade veroorzaakt door hun eigen accommodatie, of een gebeurtenis die zich voordoet aan de accommodatie gereserveerd via Stayforlong.

Klachten

Stayforlong zal zich inspannen om alle klachten op te lossen, maar als een definitief antwoord wordt gegeven en de klacht niet tevreden is, hebben ze het recht om over te gaan tot het indienen van een claim bij de Europese Commissie Klachten: https://www.europarl.europa.eu/ over-parlement / nl

Schuiven naar boven